Předpisy internetového obchodu "Traktor.com.pl"

§ 1 Definice

§ 2 Obecná ustanovení

§ 3 Služby a všeobecné podmínky pro poskytování služeb

§ 4 Kupní smlouva

§ 5 Doba plnění objednávky a doručení

§ 6 Způsoby platby

§ 7 Záruka na vady Zboží

§ 8 Odstoupení od kupní smlouvy

§ 9 Odstoupení od smlouvy o poskytování elektronických služeb a reklamační řízení

§ 10 Odpovědnost

§ 11 Osobní údaje

§ 12 Závěrečná ustanovení

Přílohy

Přijetí

Internetový obchod dostupný na adrese http://traktor.com.pl (dále jen „Internetový obchod“) provozují Wojciech a Miłosz Začněte podnikat pod názvem: Traktor.com.pl SC Wojciech a Miłosz Początek, v Rzeszówě 35-615 na adrese Leszka Czarnego 8, NIP: 8133840648, REGON: 386341220, telefon: +48 17 85 85 858, e-mail: info@traktor.com.pl.

Tyto předpisy definují druhy a rozsah poskytování elektronických služeb prostřednictvím internetového obchodu, pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího a postup při odstoupení od smlouvy a reklamační řád.§1 Definice

 1. Internetový obchod – internetový obchod dostupný na adrese http://traktor.com.pl.
 1. Seller - Traktor.com.pl SC Wojciech and Miłosz Początek, in Rzeszów 35-615 at Leszka Czarnego 8, NIP: 8133840648, REGON: 386341220,
 1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, jejíž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, uzavírá s Prodávajícím smlouvu,
 1. Spotřebitel - fyzická osoba, která provádí právní transakci s Prodávajícím, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností, zejména která zadává objednávku v Obchodě.
 1. Služba - elektronické služby poskytované Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
 1. Kupní smlouva - smlouva uzavřená na dálku mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je koupě Zboží.
 1. Zboží – produkt, movitá věc, kterou Zákazník nakupuje prostřednictvím Internetového obchodu.
 1. Zákaznický účet - soubor zdrojů v IT systému Prodávajícího, ve kterém jsou shromažďovány informace o Zákazníkovi, včetně informací o adrese a historii objednávek.
 1. Objednávkový formulář - formulář dostupný v internetovém obchodě, který vám umožňuje provést nákup.
 1. Registrační formulář - formulář dostupný v internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit si zákaznický účet.
 1. Pracovní den - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.§2 Obecná ustanovení

 1. Prodávající se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených v Pravidlech.
 1. Za účelem zajištění bezpečnosti zpráv a údajů poskytovaných v Internetovém obchodě přijímá Prodávající technická a organizační opatření přiměřená míře rizika, zejména opatření k zamezení neoprávněného získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných prostřednictvím internetu. Prodávající zajišťuje bezpečnost přenosu dat poskytovaného v internetovém obchodě pomocí protokolu SSL (SecureSocketLayer).
 1. Zákazník se zavazuje používat Internetový obchod v souladu s platnými právními předpisy a zásadami společenského soužití.
 1. Zákazník využívající Služby Prodávajícího je povinen dodržovat tato Pravidla.
 1. Prodávající dodržuje zásady ochrany osobních údajů zákazníků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / WE (Journal of Laws UE.L č. 119, s. 1) („ GDPR “). Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem provedení objednané služby. Podrobné podmínky shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů Prodávajícím jsou stanoveny v „Zásadách ochrany osobních údajů“ internetového obchodu.
 1. V případě, že se na zboží vztahuje záruka výrobce, jsou pravidla, doba a způsob uplatnění práv vyplývajících ze záruky uvedeny v záručním listě dodaném kupujícímu spolu se zakoupeným zbožím. Záruka nevylučuje a neomezuje možnost kupujícího využívat práva vyplývající ze záruky za vady zboží.
 1. Zboží dostupné v Internetovém obchodě je nové, bez fyzických a právních vad.
 1. Prodávající provádí objednávky na území Polska. Objednávky se provádějí také mimo Polsko po předchozím sjednání podmínek a nákladů na dodání.
 1. Zboží bylo legálně uvedeno na polský trh. Informace o zboží na webových stránkách internetového obchodu představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník.
 1. Všechny ceny uvedené na stránkách Internetového obchodu jsou uvedeny v polských zlotých (PLN), jedná se o hrubé ceny včetně DPH, cla a dalších složek.


§3 Služby a obecné podmínky pro poskytování služeb

 1. Prodávající prostřednictvím internetového obchodu poskytuje elektronické služby sestávající z:
 • umožnění vyplnění objednávkového formuláře za účelem uzavření kupních smluv,
 • umožnění registrace a vedení zákaznického účtu,
 • zasílání informací o akcích a Zboží zákazníkům formou „Zpravodaje“.
 1. Služby uvedené v odst. 1 jsou poskytovány zdarma.
 1. Smlouva o poskytování elektronických služeb formou umožňující stažení formuláře objednávky je se zákazníkem uzavřena na dobu určitou, kdy začne vyplňovat formulář, a je ukončena, když odstoupí od vyplnění formuláře nebo kdy vyplněný formulář je odeslán prodávajícímu. Smlouva o poskytování elektronických služeb formou umožnění registrace a vedení Zákaznického účtu je v okamžiku registrace v Internetovém obchodě se Zákazníkem uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o poskytování elektronických služeb formou „zpravodaje“ se uzavírá na dobu neurčitou, když se zákazník přihlásí k odběru „zpravodaje“ pomocí funkcí dostupných na webových stránkách internetového obchodu.
 1. Vytvoření zákaznického účtu („registrace“) probíhá pomocí funkcí dostupných na webových stránkách internetového obchodu - registračního formuláře. Během registrace Zákazník mimo jiné poskytuje e-mailovou adresu a nastaví si individuální heslo, které spolu s e-mailovou adresou uvedenou Zákazníkem umožňuje přístup k Zákaznickému účtu.
 1. Technické požadavky nutné k využívání služeb poskytovaných prodávajícím:
 • zařízení s přístupem k internetu,
 • webový prohlížeč, který podporuje soubory cookie,
 • přístup k e-mailu.
 1. Zákazník platí poplatky související s přístupem na internet a přenosem dat v souladu s tarifem jeho poskytovatele internetových služeb.


§4 Kupní smlouva

 1. Za účelem uzavření kupní smlouvy si zákazník vybere zboží dostupné v internetovém obchodě s uvedením množství, které hodlá zakoupit, a pokud možno s uvedením vlastností objednaného produktu. Po výběru zboží (přidání zboží do „košíku“ prostřednictvím funkce dostupné v internetovém obchodě) zákazník vyplní objednávkový formulář s uvedením údajů nezbytných k dokončení objednávky prodávajícím.
 1. Po obdržení objednávky zašle prodávající zákazníkovi e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři prohlášení o přijetí objednávky, které je zároveň jejím potvrzením. Po obdržení zprávy zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.
 1. Zpráva potvrzující objednávku obsahuje dohodnuté podmínky kupní smlouvy, zejména množství a typ objednaného zboží, celkovou cenu, která má být zaplacena, spolu s náklady na dodání a výši poskytnutých slev (je -li to relevantní).


§5 Čas plnění objednávky a doručení

 1. Prodávající provádí objednávky v pořadí, v jakém byly přijaty (s přihlédnutím k §6 odst. 3 těchto Pravidel).
 1. Doba vyřízení objednávky je od 3 do 7 pracovních dnů. Doba plnění objednávky se skládá z doby přípravy objednávky (dokončení a zabalení objednávky) a doby doručení objednávky v závislosti na zvoleném způsobu doručení.
 1. Pokud není možné provést příkaz podle pokynů uvedených v odst. 2, prodávající kontaktuje zákazníka za účelem stanovení dalšího postupu.
 1. Dodání Zboží probíhá prostřednictvím InPost SA nebo přepravních společností FeDex, KeX, DHL, UPS a Jas-FBG. Prodávající si vyhrazuje právo zavést dodávky prostřednictvím jiných přepravních společností, než jsou uvedeny v předchozí větě.
 1. Prodávající umožňuje osobní vyzvednutí Zboží v místě a čase předem dohodnutém se Zákazníkem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 1. Informace o dostupných typech a nákladech na dodání jsou poskytnuty, když zákazník vyplní objednávkový formulář.
 1. Po obdržení zásilky by měl zákazník pečlivě zkontrolovat stav obalu a jeho obsah. V případě poškození nebo jiných nesrovnalostí by měl sepsat škodní protokol v přítomnosti kurýra a informovat prodávajícího.


§6 Způsoby platby

 1. Prodávající umožňuje následující způsoby platby:
 • klasickým převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Raiffeisen Bank SA číslo: 33 1600 1462 1890 2638 5000 0001
 • platba v hotovosti na dobírku (dobírka).
 • Platby kartou - Provozovatelem uvedených plateb je platforma Stripe.com, kterou vlastní společnost Stripe, Inc. se sídlem v San Franciscu, Kalifornie 94103, na adrese 510 Townsend Street.
 1. Zákazník je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě nezaplacení ve stanovené lhůtě se kupní smlouva ruší.
 1. Objednávka je zpracována okamžikem připsání platby na účet Prodávajícího nebo okamžikem, kdy Zákazník obdrží informaci o volbě platby Zákazníkem na dobírku.
 1. Prodej Zboží dokládá prodávající účtenkou nebo fakturou s DPH. Účtenka je zákazníkovi doručena společně se zbožím.
 1. Zákazník prohlašuje, že akceptuje vystavení a zaslání originálu faktury s DPH bez podpisu zákazníka, v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, v souladu se zákonem ze dne 11. března 2004 o daních o zboží a službách a nařízení ministra financí ze dne 3. prosince 2013 o vystavování faktur DPH.


§7 Záruka za vady Zboží

 1. Podle Čl. Podle § 556 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku odpovídá Prodávající Zákazníkovi, pokud má prodávané Zboží fyzickou nebo právní vadu. Prodávající je zproštěn odpovědnosti vyplývající ze záruky, pokud zákazník o vadě věděl v době uzavření smlouvy.
 1. Dodání Zboží v rámci záruky za vady probíhá na náklady Prodávajícího.
 1. Prodávající odpovídá ze záruky, pokud vadu zjistí do dvou let ode dne doručení zboží zákazníkovi. V případě použitého Zboží odpovídá Prodávající v rámci záruky za vady zjištěné do jednoho roku ode dne doručení Zboží Zákazníkovi, který je spotřebitelem.
 1. Podle čl. 558 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku, při prodeji zákazníkovi, který je podnikatelem, je ručení prodávajícího ze záruky vyloučeno.
 1. Oznámení o vadách Zboží je třeba zaslat e-mailem na adresu info@traktor.com.pl nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího. Přihlášku lze zaslat na formuláři přiloženém jako příloha 2 těchto předpisů.
 1. Pokud je to nutné pro posouzení fyzických vad, mělo by být Zboží doručeno na adresu: 35-615 Rzeszów, ul. Leszek Czarny 8.
 1. Prodávající reaguje na oznámení Zákazníka do 14 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Neprojednání žádosti ve stanovené lhůtě se rovná jejímu zohlednění.
 1. Prodávající hradí náklady na vyzvednutí, dodání, odstranění vad nebo výměnu Zboží za nové.


§8 Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem v souvislosti s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu.
 1. Právo odstoupit od smlouvy je poskytnuto do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba, jiná než přepravce, převezme zboží.
 1. Zákazník může odstoupit od smlouvy předložením prohlášení na formuláři tvořícím přílohu č. 1 těchto Pravidel, zasláním e-mailem nebo na poštovní adresu prodávajícího.
 1. Aby byl dodržen termín uvedený v odstavci 2, stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím vypršením.
 1. Prodávající neprodleně potvrdí Zákazníkovi přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy. 6. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil zákazník, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, což pro něj neznamená žádné náklady.
 1. Pokud prodávající nenabídl vyzvednutí zboží od zákazníka samotného, může zadržet vrácení přijatých plateb, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud zákazník nepředloží důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 1. Pokud si zákazník zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější standardní způsob nabízený prodávajícím, není prodávající povinen nahradit kupujícímu žádné další náklady, které mu tím vzniknou.
 1. Zákazník je povinen vrátit věc prodávajícímu nebo ji předat osobě zmocněné prodávajícím neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, ledaže prodávající nabídl vyzvednutí Zboží sám. Ke splnění lhůty stačí vrátit zboží před uplynutím jeho platnosti.
 1. Zákazník nese přímé náklady na vrácení zboží (náklady na přepravu související s vrácením zboží). Vzhledem k velikosti a hmotnosti zboží může být v případě odstoupení od smlouvy vrácení zboží spojeno s vyššími náklady než běžná poštovní zásilka.
 1. Zboží by mělo být doručeno na následující adresu: 36-002 Jasionka, Tajęcina 2 KA.
 1. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání způsobem, který překračuje rámec toho, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a fungování věci.
 1. Podle čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (věstník zákonů z roku 2019, bod 134), právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel k dispozici mimo jiné v souvislosti s ke smlouvám:
 • na poskytování služeb, pokud podnikatel službu plně plnil s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co podnikatel službu splní, ztratí právo na odstoupení od smlouvy. ;
 • v nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž podnikatel nemá žádnou kontrolu a ke kterým může dojít před termínem odstoupení od smlouvy;
 • v nichž je předmětem služby neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 • u nichž je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;
 • ve kterém je předmětem služby věc dodaná v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
 • u nichž jsou předmětem služby položky, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými položkami;
 • ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu podnikatel dostavil za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; poskytuje-li podnikatel jiné doplňkové služby, než které si spotřebitel vyžádal, nebo poskytuje věci jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ohledně doplňkových služeb nebo věcí;


§9 Odstoupení od smlouvy o poskytování elektronických služeb a reklamačního řízení

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.
 1. Odstoupení od smlouvy lze učinit podáním prohlášení prodávajícímu e-mailem na adresu info@traktor.com.pl nebo písemně poštou na adresu sídla prodávajícího. Odstoupení od smlouvy lze provést na formuláři přiloženém v příloze 1 této smlouvy.
 1. V případě smluv o poskytování elektronických služeb kontinuální a neurčité povahy (např. V případě smlouvy uvedené v §3 odst. 1 písm. B) má zákazník právo smlouvu vypovědět. Zákazník může smlouvu vypovědět s okamžitou účinností a bez udání důvodu zasláním výpovědi na e-mailovou adresu info@traktor.com.pl.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru se 7denní výpovědní lhůtou v případě porušení ustanovení těchto Pravidel Zákazníkem.
 1. V případě neplnění nebo nesprávného plnění služeb poskytovaných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícím je zákazník oprávněn podat stížnost e-mailem na adresu info@traktor.com.pl.
 1. Řádně podaná reklamace by měla obsahovat označení Zákazníka (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu bydliště nebo sídla firmy a e-mailovou adresu), předmět reklamace s uvedením doby, do které se reklamace vztahuje a okolnosti odůvodňující podání stížnosti. Reklamace by měla být podána do 12 měsíců ode dne, kdy služba nebyla provedena nebo byla provedena nesprávně.
 1. Reklamace je prodávajícím posouzena do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace.
 1. V případě překročení termínu uvedeného v odstavci 6, na reklamaci nebude brán zřetel. Prodávající neprodleně sdělí zákazníkovi důvod, proč reklamaci neuznal.


§10 Odpovědnost

 1. Prodávající nenese odpovědnost za zadání nesprávných údajů Zákazníkem (zejména uvedením nesprávných údajů ve formulářích dostupných na webových stránkách) ani za jednání Zákazníka způsobem, který brání nebo znemožňuje poskytování a realizaci služeb Prodávajícím.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit poskytování jednotlivých funkcí internetového obchodu z důvodu potřeby údržby, kontroly nebo rozšíření technické základny nebo softwaru. Pozastavením nebo ukončením výhod jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu nesmí dojít k porušení práv Zákazníka.


§ 11 Informační doložka o zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů zákazníků a uživatelů obchodu je: Wojciech Początek, který podniká pod názvem: Firma O.K. Wojciech Początek, ul. Leszka Czarnego 8, 35-615 Rzeszów, daňové identifikační číslo (NIP): 8131004379, identifikační číslo podniku (REGON): 690279335 a Miłosz Początek podnikající pod firmou: Miłosz Początek, ul. Leszka Czarnego 8, 35-615 Rzeszów, DIČ: 8133839119, IČO: 386105524, kteří jsou společně správci osobních údajů zpracovávaných společností Traktor.com.pl spółka cywilna Wojciech i Miłosz Początek, ul. Leszka Czarnego 8, 35-615 Rzeszów, daňové identifikační číslo: 8133840648, identifikační číslo podniku: 386341220.

 2. Za druhé Poskytnutí osobních údajů zákazníky a uživateli obchodu je dobrovolné, i když v některých případech nezbytné pro uskutečnění nákupu. Osobní údaje uživatelů Obchodu budou zpracovávány pro účely registrace v Obchodu a v případě udělení příslušného souhlasu pro účely marketingu našeho zboží a služeb a účasti na službě Newsletter (rozumí se zasílání obchodních informací elektronickou cestou a pomocí koncových telekomunikačních zařízení - SMS, v souladu se zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb. V případě nákupu zboží budou osobní údaje zákazníků zpracovávány za účelem řádného plnění kupní smlouvy na naše zboží, jakož i jeho odeslání. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření kupní smlouvy bude mít za následek odmítnutí uzavření smlouvy.

 3. Třetí údaje v podobě: jméno a příjmení, adresa, PSČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo NIP (pokud je vyplněno), budou použity pro dokončení nákupu a informování o službách poskytovaných správcem.

 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů v oblasti registrace uživatele obchodu v internetovém obchodě, marketingu zboží a služeb a účasti na službě Newsletter je - na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 27. dubna 2016. 2016/679 (Úř. věst. EU.L.2018.127.2 t.j.) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen RODO - udělen souhlas, přičemž v případě nákupu zboží je zpracování údajů nezbytné pro realizaci smlouvy.

 5. Osobní údaje budou uchovávány do odvolání souhlasu uživatelem obchodu nebo až 5 let od okamžiku objednávky v případě zákazníků.

 6. Osobní údaje Uživatelů obchodu budou zpracovávány osobami pověřenými Správcem v rámci jejich pracovních povinností a budou předávány společnostem zajišťujícím pro Správce ICT a právní služby a provádějícím pro Správce marketingové aktivity. V případě zákazníků mohou být jejich údaje předávány také společnostem, které dodávají zboží. V případě oprávněné žádosti mohou být příjemci údajů také kontrolní orgány, orgány činné v trestním řízení a další orgány veřejné moci jednající na základě zákonného zmocnění.

 7. Správce nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 8. Každý zákazník a uživatel obchodu má právo požadovat od Správce přístup ke svým údajům, jejich opravu (změnu), přenos a výmaz, jakož i právo na omezení zpracování údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má Zákazník právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 9. Na základě osobních údajů zákazníků a uživatelů obchodu bude docházet k profilování, tj. na základě jejich aktivity na webu, prohlížených produktů, bude Správce zákazníkům a uživatelům obchodu prezentovat, odpovídající jejich zájmu, další produkty, které by je mohly zajímat. Zákazníci a uživatelé obchodu mají kdykoli právo vznést námitku proti výše uvedené akci v souladu s ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů a cookies.

 10. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.§12 Závěrečná ustanovení

 1. Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách internetového obchodu (včetně grafiky, textů, rozvržení stránky a log) je chráněn autorským právem a je výhradním vlastnictvím prodávajícího. Použití tohoto obsahu bez písemného souhlasu Prodávajícího bude mít za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Prodávající oznámí změny Pravidel na webové stránce internetového obchodu nejméně 14 kalendářních dnů před tím, než změny těchto pravidel vstoupí v platnost. Změna ustanovení Řádu se nevztahuje na zákazníky, kteří provedli objednávku v době platnosti předchozí verze Řádu.
 1. V ostatních záležitostech, na které se nevztahují ustanovení těchto Pravidel, se použijí příslušná ustanovení polského práva.
 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo využít mimosoudní řešení sporů a nápravu prostřednictvím mediace nebo rozhodčího soudu. Bez ohledu na to může zákazník požádat o pomoc obecního (poviatského) spotřebitelského ombudsmana, sociální organizace, jejichž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, provinční inspektoráty obchodní inspekce. Všechny potřebné informace lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele www.uokik.gov.pl.
 1. Spory vzniklé v důsledku poskytování služeb podle těchto předpisů budou předloženy společnému soudu podle volby zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními polského práva.
 1. Jeho nedílnou součástí jsou přílohy nařízení.
 1. Nařízení vstupují v platnost 27. dubna 2020.

Příloha 1 - vzor odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 - Reklamační formulář