Predpisy internetového obchodu „Traktor.com.pl“

§ 1 Vymedzenie pojmov

§ 2 Všeobecné ustanovenia

§ 3 Služby a všeobecné podmienky poskytovania služieb

§ 4 Kúpna zmluva

§ 5 Čas a dodanie objednávky

§ 6 Spôsoby platby

§ 7 Záruka na vady Tovaru

§ 8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

§ 9 Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronických služieb a reklamačné konania

§ 10 Zodpovednosť

§ 11 Osobné údaje

§ 12 Záverečné ustanovenia

Prílohy

Vstupné

Internetový obchod dostupný na adrese http://traktor.com.pl (ďalej len „online obchod“) prevádzkujú Wojciech a Miłosz Začnite podnikať pod názvom: Traktor.com.pl SC Wojciech a Miłosz Początek, v Rzeszówe 35-615 na adrese Leszka Czarnego 8, NIP: 8133840648, REGON: 386341220, telefón: +48 17 85 85 858, e-mail: info@traktor.com.pl.

Tieto predpisy definujú druhy a rozsah poskytovania elektronických služieb prostredníctvom internetového obchodu, pravidlá pre uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu, pravidlá pre plnenie týchto zmlúv, práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho a postup pri odstúpení od zmluvy a reklamačný poriadok.§1 Definície

 1. Internetový obchod - internetový obchod dostupný na adrese http://traktor.com.pl.
 1. Predajca - Traktor.com.pl SC Wojciech a Miłosz Początek, Rzeszów 35-615, Leszka Czarnego 8, NIP: 8133840648, REGON: 386341220,
 1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právo priznáva spôsobilosť na právne úkony, uzatvorením zmluvy s Predávajúcim,
 1. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá vykonáva právnu transakciu s Predávajúcim, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou, najmä ktorá robí objednávku v obchode.
 1. Služba - elektronické služby poskytované Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
 1. Kúpna zmluva - zmluva na diaľku uzatvorená medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorej predmetom je kúpa tovaru.
 1. Tovar - výrobok, hnuteľná vec, ktorú si zákazník kúpi prostredníctvom internetového obchodu.
 1. Zákaznícky účet – súhrn zdrojov v IT systéme Predávajúceho, v ktorom sa zhromažďujú informácie o Zákazníkovi vrátane informácií o adrese a histórii objednávok.
 1. Objednávkový formulár - formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý vám umožňuje uskutočniť nákup.
 1. Registračný formulár - formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý vám umožňuje vytvoriť si zákaznícky účet.
 1. Pracovný deň - jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.§2 Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi služby v rozsahu a za podmienok uvedených v Poriadku.
 1. Za účelom zaistenia bezpečnosti správ a údajov poskytovaných v Internetovom obchode Predávajúci prijíma technické a organizačné opatrenia primerané stupňu rizika, najmä opatrenia na zamedzenie neoprávneného získavania a pozmeňovania osobných údajov zasielaných prostredníctvom internetu. Predávajúci zaisťuje bezpečnosť prenosu dát poskytovaných v Internetovom obchode pomocou protokolu SSL (SecureSocketLayer).
 1. Zákazník sa zaväzuje používať internetový obchod v súlade s platnými zákonmi a zásadami sociálneho spolužitia.
 1. Zákazník využívajúci Služby Predávajúceho je povinný dodržiavať tieto Predpisy.
 1. Predávajúci dodržiava zásady ochrany osobných údajov zákazníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / WE (Journal of Laws UE.L č. 119, s. 1) („ GDPR “). Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov Predávajúcim za účelom vykonania objednanej služby. Podrobné podmienky zhromažďovania, spracovania a ochrany osobných údajov Predávajúcim sú uvedené v „Zásadách ochrany osobných údajov“ Internetového obchodu.
 1. Ak sa na tovar vzťahuje záruka výrobcu, pravidlá, doba a spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo záruky sú uvedené v záručnom liste dodanom kupujúcemu spolu so zakúpeným tovarom. Záruka nevylučuje a neobmedzuje možnosť kupujúceho využívať práva zo záruky vyplývajúce zo vád tovaru.
 1. Tovar dostupný v Internetovom obchode je nový, bez fyzických a právnych vád.
 1. Predávajúci realizuje objednávky na území Poľska. Objednávky sa vykonávajú aj mimo Poľska po predchádzajúcom dojednaní podmienok a nákladov na dodanie.
 1. Tovar bol legálne uvedený na poľský trh. Informácie o Tovare na webovej stránke Internetového obchodu predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník.
 1. Všetky ceny uvedené na webových stránkach internetového obchodu sú uvedené v poľských zlotých (PLN), ide o brutto ceny vrátane DPH, cla a ďalších komponentov.


§3 Služby a všeobecné podmienky poskytovania služieb

 1. Predávajúci prostredníctvom internetového obchodu poskytuje elektronické služby pozostávajúce z:
 • umožnenie vyplnenia objednávkového formulára za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy,
 • umožnenie registrácie a vedenie zákazníckeho účtu,
 • zasielanie informácií zákazníkom o akciách a Tovare formou „Newsletter“.
 1. Služby uvedené v ods. 1 sú poskytované bezplatne.
 1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb formou umožnenia stiahnutia objednávkového formulára sa s zákazníkom uzatvára na dobu určitú, keď začne vyplňovať formulár, a končí sa, keď odstúpi od vyplnenia formulára alebo keď vyplnený formulár je odoslaný predávajúcemu. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb formou umožnenia registrácie a vedenia Zákazníckeho účtu sa s Zákazníkom uzatvára na dobu neurčitú v čase registrácie v Internetovom obchode. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb vo forme „Newsletter“ sa uzatvára na dobu neurčitú, keď sa Zákazník prihlási k odberu „Newsletter“ pomocou funkcionality dostupnej na stránke Internetového obchodu.
 1. Vytvorenie zákazníckeho účtu („registrácia“) prebieha pomocou funkcií dostupných na webových stránkach internetového obchodu - registračného formulára. Pri registrácii zákazník okrem iného poskytuje e-mailovú adresu a nastaví individuálne heslo, ktoré spolu s e-mailovou adresou uvedenou zákazníkom umožňuje prístup k zákazníckemu účtu.
 1. Technické požiadavky nevyhnutné na používanie služieb poskytovaných Predávajúcim:
 • zariadenie s prístupom na internet,
 • webový prehliadač, ktorý podporuje cookies,
 • prístup k e-mailu.
 1. Zákazník platí poplatky súvisiace s prístupom do internetu a prenosom dát podľa tarify svojho poskytovateľa internetových služieb.


§4 Kúpna zmluva

 1. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy si zákazník vyberie tovar dostupný v internetovom obchode, pričom uvedie množstvo, ktoré chce kúpiť, a pokiaľ je to možné, uvedie vlastnosti objednaného produktu. Po výbere Tovaru (vložení Tovaru do „košíka“ prostredníctvom funkcií dostupných v Internetovom obchode) zákazník vyplní objednávkový formulár s uvedením údajov potrebných na dokončenie objednávky Predávajúcim.
 1. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci zákazníkovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári vyhlásenie o prijatí objednávky, ktoré je zároveň jej potvrdením. Po prijatí správy Zákazníkom je uzatvorená kúpno-predajná zmluva.
 1. Správa potvrdzujúca objednávku obsahuje dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy, najmä množstvo a druh objednaného tovaru, celkovú cenu, ktorú je potrebné zaplatiť spolu s nákladmi na dodanie a výšku poskytnutých zliav (ak existujú).


§5 Čas a dodanie objednávky

 1. Predávajúci vykonáva objednávky v poradí, v akom boli prijaté (s prihliadnutím na §6 ods. 3 týchto predpisov).
 1. Doba vybavenia objednávky je od 3 do 7 pracovných dní. Čas vybavenia objednávky pozostáva z času prípravy objednávky (dokončenia a zabalenia objednávky) a času doručenia objednávky v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia.
 1. Ak nie je možné vykonať príkaz podľa uvedených v ods. 2, predávajúci kontaktuje zákazníka za účelom stanovenia ďalšieho postupu.
 1. Dodávka Tovaru prebieha prostredníctvom InPost SA alebo prepravných spoločností FeDex, KeX, DHL, UPS a Jas-FBG. Predávajúci si vyhradzuje právo zaviesť dodávky prostredníctvom iných prepravných spoločností ako sú uvedené v predchádzajúcej vete.
 1. Predávajúci umožňuje osobný odber Tovaru v mieste a čase vopred dohodnutom so Zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 1. Informácie o dostupných druhoch a nákladoch na dodanie sú poskytnuté, keď zákazník vyplní objednávkový formulár.
 1. Po prevzatí zásielky by mal zákazník dôkladne skontrolovať stav obalu a jeho obsah. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo iných nezrovnalostí by mal v prítomnosti kuriéra spísať protokol o škode a informovať o tom predávajúceho.


§6 Spôsoby platby

 1. Predávajúci umožňuje nasledujúce spôsoby platby:
 • tradičný prevod na bankový účet Predávajúceho vedený u Raiffeisen Bank SA číslo: 33 1600 1462 1890 2638 5000 0001
 • platba v hotovosti na dobierku (dobierka).
 • Platby kartou - prevádzkovateľom uvedených platieb je platforma Stripe.com, ktorú vlastní spoločnosť Stripe, Inc, so sídlom v San Franciscu, CA 94103, na ulici Townsend 510.
 1. Zákazník je povinný uskutočniť platbu do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade nezaplatenia v uvedenej lehote sa kúpna zmluva ruší.
 1. Objednávka je spracovaná po pripísaní platby na účet Predávajúceho alebo keď Zákazník obdrží informácie o tom, že si Zákazník vybral platbu na dobierku.
 1. Predávajúci dokladá predaj Tovaru účtenkou alebo faktúrou s DPH. Účtenka je zákazníkovi doručená spolu s Tovarom.
 1. Zákazník vyhlasuje, že akceptuje vystavenie a zaslanie originálu faktúry s DPH bez podpisu Zákazníka, v elektronickej podobe vo formáte PDF na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári, v súlade so zákonom zo dňa 11.03.2004 o dani z príjmov. o tovaroch a službách a vyhlášky ministra financií z 3. decembra 2013 o vystavovaní faktúr s DPH.


§7 Záruka na vady Tovaru

 1. V zmysle čl. 556 zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka, zodpovedá predávajúci voči zákazníkovi, ak má predaný tovar fyzickú alebo právnu vadu. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti zo záruky, ak zákazník v dobe uzatvárania zmluvy o vade vedel.
 1. Dodanie Tovaru v rámci záruky za vady prebieha na náklady Predávajúceho.
 1. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky v prípade zistenia vady do dvoch rokov odo dňa dodania Tovaru Zákazníkovi. V prípade použitého Tovaru Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za vady zistené do jedného roka odo dňa dodania Tovaru Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom.
 1. V zmysle čl. 558 zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník pri predaji zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, je zodpovednosť predávajúceho zo záruky vylúčená.
 1. Oznámenie o chybách Tovaru je potrebné zaslať e-mailom na adresu info@traktor.com.pl alebo písomne na adresu sídla Predávajúceho. Prihlášku je možné odoslať na formulári priloženom ako dodatok 2 k týmto predpisom.
 1. Ak je to potrebné pre posúdenie fyzických vád, je potrebné Tovar doručiť na adresu: 35-615 Rzeszów, ul. Leszek Czarny 8.
 1. Predávajúci odpovie na oznámenie Zákazníka do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. Neprerokovanie žiadosti v stanovenej lehote sa rovná jej zohľadneniu.
 1. Predávajúci hradí náklady na vyzdvihnutie, dodanie, odstránenie vád alebo výmenu Tovaru za nový.


§8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v súvislosti s čl. 27 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, máte právo odstúpiť od zmluvy na diaľku bez uvedenia dôvodu.
 1. Právo odstúpiť od zmluvy je priznané do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar.
 1. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy predložením vyhlásenia na formulári, ktorý tvorí prílohu 1 k týmto predpisom, odoslaním e-mailom alebo na poštovú adresu predávajúceho.
 1. Na dodržanie termínu uvedeného v ods 2, stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím jej platnosti.
 1. Predávajúci bezodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. 6. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý pre neho neznamená žiadne náklady.
 1. Ak Predávajúci neponúkol, že si Tovar od Zákazníka vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie prijatých platieb, kým Tovar nedostane späť alebo kým Zákazník nepreukáže jeho vrátenie, podľa toho, čo nastane skôr.
 1. Ak si zákazník zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu žiadne dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 1. Zákazník je povinný vrátiť vec predávajúcemu alebo ju odovzdať osobe poverenej predávajúcim bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, pokiaľ predávajúci neponúkol vyzdvihnutie Tovar sám. Na dodržanie termínu stačí Tovar vrátiť pred uplynutím jeho platnosti.
 1. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie tovaru (prepravné náklady súvisiace s vrátením tovaru). Vzhľadom na veľkosť a hmotnosť tovaru môže byť v prípade odstúpenia od zmluvy vrátenie tovaru spojené s vyššími nákladmi ako pri bežnej poštovej zásielke.
 1. Tovar je potrebné doručiť na adresu: 36-002 Jasionka, Tajęcina 2 KA.
 1. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty veci v dôsledku jej používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania veci.
 1. V zmysle čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (vestník zákonov z roku 2019, bod 134), právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku nemá spotrebiteľ, pokiaľ ide okrem iného o k zmluvám:
 • na poskytovanie služieb, ak podnikateľ plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po splnení služby podnikateľom stratí právo na odstúpenie od zmluvy. ;
 • v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými podnikateľ nemá žiadnu kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred termínom odstúpenia od zmluvy;
 • pri ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
 • v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;
 • v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
 • v ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami;
 • v ktorom spotrebiteľ výslovne požadoval, aby podnikateľ prišiel za ním vykonať naliehavé opravy alebo údržbu; ak podnikateľ poskytuje ďalšie služby iné, ako požaduje spotrebiteľ, alebo poskytuje veci iné ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o dodatočné služby alebo položky;


§9 Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronických služieb a reklamačné konanie

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických služieb do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 1. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať podaním vyhlásenia predávajúcemu e-mailom na adresu info@traktor.com.pl alebo písomne poštou na adresu sídla predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať na formulári priloženom ako dodatok 1 k tejto zmluve.
 1. V prípade zmlúv o poskytovaní elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru (napr. V prípade zmluvy uvedenej v §3 ods. 1 písm. B)) má zákazník právo zmluvu vypovedať. Zákazník môže zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o ukončení na e-mailovú adresu info@traktor.com.pl.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru so 7-dňovou výpovednou lehotou v prípade, že zákazník poruší ustanovenia týchto Predpisov.
 1. V prípade neplnenia alebo nesprávneho plnenia služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúcim je Zákazník oprávnený podať reklamáciu e-mailom na adresu info@traktor.com.pl.
 1. Riadne podaná sťažnosť by mala obsahovať označenie zákazníka (meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, adresu bydliska alebo sídla spoločnosti a e-mailovú adresu), predmet sťažnosti spolu s uvedením časového obdobia, ktorého sa sťažnosť týka, a okolnosti odôvodňujúce podanie sťažnosti. Sťažnosť by mala byť podaná do 12 mesiacov odo dňa, keď služba nebola poskytnutá alebo bola vykonaná nesprávne.
 1. Reklamáciu predávajúci posúdi do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.
 1. V prípade prekročenia termínu uvedeného v ods 6, na reklamáciu sa nebude prihliadať. Predávajúci bezodkladne oznámi zákazníkovi dôvod neuznania reklamácie.


§10 Zodpovednosť

 1. Predávajúci nezodpovedá za zadanie nesprávnych údajov zákazníkom (najmä poskytnutím nesprávnych údajov vo formulároch dostupných na webovej stránke) alebo za konanie zákazníka spôsobom, ktorý bráni alebo bráni poskytovaniu a implementácii služieb predávajúcim.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie jednotlivých funkcií Internetového obchodu z dôvodu potreby údržby, kontroly alebo rozšírenia technickej základne alebo softvéru. Pozastavenie alebo ukončenie výhod jednotlivých funkcií online obchodu nesmie porušovať práva zákazníka.


§ 11 Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov

 1. Osobné údaje zákazníkov a používateľov obchodu spravuje: Wojciech Początek, ktorý podniká pod názvom: Firma O.K. Wojciech Początek, ul. Leszka Czarnego 8, 35-615 Rzeszów, daňové identifikačné číslo (NIP): 8131004379, identifikačné číslo podnikateľa (REGON): 690279335 a Miłosz Początek podnikajúci pod firmou: Miłosz Początek, ul. Leszka Czarnego 8, 35-615 Rzeszów, DIČ: 8133839119, IČO: 386105524, ktorí sú spoločne správcami osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Traktor.com.pl spółka cywilna Wojciech i Miłosz Początek, ul. Leszka Czarnego 8, 35-615 Rzeszów, daňové identifikačné číslo: 8133840648, identifikačné číslo podniku: 386341220.

 2. Po druhé Poskytnutie osobných údajov zákazníkmi a používateľmi obchodu je dobrovoľné, hoci v niektorých prípadoch je nevyhnutné na uskutočnenie nákupu. Osobné údaje používateľov Obchodu budú spracúvané na účely registrácie v Obchode a v prípade udelenia príslušného súhlasu na účely marketingu našich tovarov a služieb a účasti na službe Newsletter (rozumie sa tým zasielanie obchodných informácií elektronicky a pomocou koncových telekomunikačných zariadení - SMS, v súlade so zákonom z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb. V prípade nákupu tovaru sa osobné údaje zákazníkov spracúvajú za účelom riadneho plnenia kúpnej zmluvy o predaji nášho tovaru, ako aj jeho odoslania. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvy.

 3. Tretie údaje v podobe: meno a priezvisko, adresa, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo NIP (ak je vyplnené), budú použité na dokončenie nákupu a informovanie o službách poskytovaných správcom.

 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov v oblasti registrácie používateľa obchodu v internetovom obchode, marketingu tovaru a služieb a účasti na službe Newsletter je - na základe článku 6 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 27. apríla 2016. 2016/679 (Ú. v. EÚ L.2018.127.2 t.j.) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len RODO - udelený súhlas, pričom v prípade nákupu tovaru je spracúvanie údajov nevyhnutné na realizáciu zmluvy.

 5. Osobné údaje budú uchovávané až do odvolania súhlasu zo strany používateľa obchodu alebo do 5 rokov od momentu objednávky v prípade zákazníkov.

 6. Osobné údaje Používateľov obchodu budú spracúvané osobami poverenými Správcom v rámci ich povinností a budú odovzdané spoločnostiam, ktoré pre Správcu zabezpečujú IKT a právne služby a vykonávajú pre Správcu marketingové aktivity. V prípade Zákazníkov môžu byť ich údaje odovzdané aj spoločnostiam dodávajúcim tovar. V prípade oprávnenej žiadosti môžu byť príjemcami údajov aj kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní a iné orgány verejnej moci konajúce na základe zákonného splnomocnenia.

 7. Správca nebude prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 8. Každý zákazník a používateľ obchodu má právo požadovať od správcu prístup k svojim údajom, ich opravu (zmenu), prenos a vymazanie, ako aj právo na obmedzenie spracovania údajov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Správcom má Zákazník právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 9. Na základe osobných údajov zákazníkov a používateľov obchodu bude dochádzať k profilovaniu, t. j. na základe ich aktivity na stránke, prezretých produktov bude Správca zákazníkom a používateľom obchodu prezentovať, prispôsobené ich záujmu, ďalšie produkty, ktoré by ich mohli zaujímať. Zákazníci a používatelia obchodu majú kedykoľvek právo vzniesť námietku proti vyššie uvedenej činnosti v súlade s ustanoveniami Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

 10. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

§12 Záverečné ustanovenia

 1. Na všetok obsah zverejnený na webovej stránke internetového obchodu (vrátane grafiky, textov, rozloženia stránky a loga) sa vzťahuje ochrana autorských práv a je výhradným vlastníctvom predávajúceho. Použitie tohto obsahu bez písomného súhlasu Predávajúceho má za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Predávajúci oznámi zmeny Pravidiel na webovej stránke Internetového obchodu najmenej 14 kalendárnych dní pred tým, ako zmeny Pravidiel nadobudnú účinnosť. Zmena ustanovení Pravidiel sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí uskutočnili objednávku počas platnosti predchádzajúcej verzie Predpisov.
 1. V ostatných záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia týchto pravidiel, platia príslušné ustanovenia poľského práva.
 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo využiť mimosúdne riešenie sporov a nápravu prostredníctvom mediácie alebo rozhodcovského súdu. Bez ohľadu na to môže zákazník požiadať o pomoc mestského (povinného) spotrebiteľského ombudsmana, spoločenské organizácie, medzi ktorých zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa, krajské inšpektoráty obchodnej inšpekcie. Všetky potrebné informácie je možné získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa www.uokik.gov.pl.
 1. Spory vzniknuté v dôsledku poskytovania služieb podľa týchto pravidiel budú predložené bežnému súdu podľa voľby zákazníka v súlade s príslušnými ustanoveniami poľského práva.
 1. Prílohy k nariadeniam tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
 1. Nariadenia nadobúdajú účinnosť 27. apríla 2020.

Príloha 1 - vzor odstúpenia od zmluvy

Príloha č. 2 - Reklamačný formulár