Regulamin sklepu internetowego „Traktor.com.pl”


§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
§4 Umowa sprzedaży
§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
§6 Metody płatności
§7 Rękojmia za wady Towaru
§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
§10 Odpowiedzialność
§ 11 Dane osobowe
§12 Postanowienia końcowe
Załączniki


Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://traktor.com.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”)
prowadzony jest przez Wojciecha Początek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma O.K.
Wojciech Początek w Rzeszowie 35-615 przy ulicy Leszka Czarnego 8, NIP: 8131004379, REGON:
690279335, telefon: +48 17 85 85 858, poczta elektroniczna: info@traktor.com.pl.
Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady
wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i
postępowania reklamacyjnego.


§1 Definicje


1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.traktor.com.pl.
2. Sprzedawca – Wojciech Początek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma O.K.
Wojciech Początek w Rzeszowie 35-615 przy ulicy Leszka Czarnego 8, NIP: 8131004379, REGON:
690279335.
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
4.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
w szczególności która składa
zamówienie w Sklepie
.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone
są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie
zakupu.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie
Konta klienta.
11. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

§2 Postanowienia ogólne


1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie.
2.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie
internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia
bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie
protokołu SSL (SecureSocketLayer).
3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
4. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
5. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („
RODO”). Klient
wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania
oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu
internetowego.
6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, zasady, okres oraz tryb realizacji uprawnień
wynikających z gwarancji określa Karta gwarancyjna dostarczana Kupującemu wraz z zakupionym

towarem. Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z
uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
7. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski. Zamówienia realizowane są także poza
granicami Polski po uprzednim ustaleniu warunków oraz kosztów dostawy.
9. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru
znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
10. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są
cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług


1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a. umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
b. umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
c. przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wyplenienia formularza
zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego
do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza
lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z
Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie
internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera”
zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą
funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
4. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie
Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres
poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z podanym przez Klienta adresem
poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c. dostęp do poczty elektronicznej.
6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
swojego dostawcy usług internetowych.


§4 Umowa sprzedaży


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie
internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy
zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez
funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia
wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany
w formularzu zamówienia adres poczty e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące

równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do
zawarcia umowy sprzedaży.
3. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w
szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami
dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).


§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa


1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3
niniejszego Regulaminu).
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa
się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia) oraz czas
dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.
3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca
kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem InPost S.A. lub firm spedycyjnych FeDex, KeX,
DHL, UPS oraz Jas-FBG. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dostaw za
pośrednictwem innych niż wymienione w zdaniu poprzednim firm spedycyjnych.
5. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Towaru w miejscu i w terminie uprzednio ustalonym z
Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Informacje o dostępnych rodzajach oraz kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez
Klienta formularza zamówienia.
7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W
razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności
kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.


§6 Metody płatności


1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Raiffeisen Bank S.A.
o numerze: 03 1750 1224 0000 0000 1335 5622,
b. płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem).
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
3. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub
otrzymania informacji o wyborze przez Klienta płatności przy odbiorze.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Paragon jest dostarczany
Klientowi wraz z Towarem.
5. Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury VAT bez podpisu Klienta,
w formie elektronicznej w formacie PDF na podany w formularzu zamówienia adres poczty
elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz
rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur VAT.


§7 Rękojmia za wady Towaru


1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w
chwili zawarcia umowy.
2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt
Sprzedawcy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z
tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi
będącemu konsumentem.
4. Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz
Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@traktor.com.pl lub
pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres 35-615
Rzeszów, ul. Leszka Czarnego 8.
7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego
otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem.
8. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.


§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży


1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania
przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia
Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze
zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez
Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w
którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Towar należy dostarczyć na adres: 35-615 Rzeszów, ul. Leszka Czarnego 8.
12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz.
134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu m.in. do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną


oraz postępowanie reklamacyjne
1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą
elektroniczną na adres info@traktor.com.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby
Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i
bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) Klientowi przysługuje
prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres
poczty elektronicznej info@traktor.com.pl.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych
za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną
na adres info@traktor.com.pl.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa
firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot
reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności
uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od
dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
reklamacji.
8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O
przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.


§10 Odpowiedzialność


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych
(w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub
działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez
Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych
funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub
rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń
poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§ 11 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest Firma O.K.
Wojciech Początek w Rzeszowie 35-615 przy ulicy Leszka Czarnego 8
.
2. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek
w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Użytkowników Sklepu
przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia
stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter
(rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe Klientów
przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych towarów, jak też
ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży
skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu w
sklepie on-line, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda,
natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji
umowy.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub
maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów.
5. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie
teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. W przypadku
Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru.
6. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich
sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania
danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
7. W oparciu o dane osobowe Klientów oraz Użytkowników Sklepu, dochodzić będzie do ich
profilowania, tj. na podstawie ich aktywności w serwisie, przeglądanych produktów, będziemy
przedstawiać Klientom oraz Użytkownikom Sklepu, dobrane do ich zainteresowania inne produkty,
które mogą ich zainteresować. Klient oraz Użytkownik Sklepu w każdej chwili ma prawo do
wniesienia sprzeciwu na w/w działanie, zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce prywatności i
plików cookies.
8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.


§12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje dpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej . Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2019 r.

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat:
Firma O.K. Wojciech Początek
ul. Leszka Czarnego 8
35-615 Rzeszów
Adres e-mail: info@traktor.com.pl
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:
*umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
*umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:
…………………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej
…………………………………
Data wypełnienia formularza:
…………………………………
* Właściwe zaznaczyć
Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji
…………………, dnia ……………. r.
(miejscowość, data)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
1. Dane Klienta

Imię
i nazwisko
Adres
E-mail
Telefon

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar
(kod towaru/
nr seryjny,
nazwa)
Data zakupu
Opis wady
(w tym
moment
wystąpienia
wady)


3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):
nieodpłatna naprawa Towaru
wymiana na nowy Towar
odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*
obniżenie ceny Towaru*
*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy
lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany
przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.
…………………………………………….
(podpis Klienta)